Familiekunde Vlaanderen
regio Leuven vzw

 

Nieuws
&
Goed om Weten


{klik op de afbeelding om ze te vergroten} • Brussel - Burgerlijke Stand :Tafels voor de periode 1871-1910

Wie al eens geconfronteerd werd met opzoekingen in de Brusselse Burgerlijke Stand, zal het er over eens zijn dat dit geen sinecure is.
Vaak moet je meerdere toegangen met afwijkende 'filmtitels' bijeenzoeken om bv. de geboorten van één jaartal te overzien.
Bovendien zijn er voor de periode 1871 tot 1910 geen tienjaarlijkse tafels voorhanden.
Ons medelid, dhr. Pierre De Clerck, die met de hierboven geschetste problemen al te vaak geconfronteerd werd, noteerde gaandeweg, voor eigen gebruik, bij elke jaargang de paginanummers waar je de respectievelijke tafels voor geboorten, huwelijke en overlijden uit die periode kunt terugvinden.
Hij was zo vriendelijk ons zijn resultaten over te maken, zodat iedereen die de de voor laatste decennia van de 19de eeuw in Brussel terecht komt, er dankbaar gebruik zal kunnen maken.

U kunt deze tafels aanklikken op onze Familysearch-webpagina


 • Parochieregisters van het Stadsarchief Gent online !

Sinds 19 mei 2017 heeft het digitale aanbod van de Gentse Parochieregisters op de website van het Rijksarchief een significante update ondergaan. Nagenoeg alle parochies zijn er nu terug te vinden.

Binnen afzienbare tijd zullen ook de indices, die door de vrijwilligers van het SAG werden aangemaakt op de betoogboeken, overlijdensboeken en doopboeken, beschikbaar worden in de module “zoeken naar personen” (voorlopig resultaat evenwel - momenteel zijn enkel de trouwboeken daar al aanwezig).
Dit is uiteraard goed nieuws voor al wie in zijn kwartierstaat vertakkingen ontmoet die uitmonden in
‘de fiere Gentse Stede’

We herinneren er de lezers aan dat ze de hierboven aangehaalde toegangen ook rechtstreeks kunnen aanklikken op onze ‘homepagina.


 • TELLING 1702  BRUSSELS GEWEST

Begin 2015 gaf Familiekunde Vlaanderen regio Leuven het boek ‘De Volkstelling 1702 in Oostelijk Vlaams-Brabant’ uit. Het was het werk van een ploeg vrijwilligers die de telling van dat jaar, uitgevoerd in meer dan 160 steden, gemeentes en parochies uit deze regio transcribeerde. De telling van Diest werd achteraf bewerkt en als aanvulling begin 2017 uitgegeven.
Maar het oude hertogdom Brabant was groter. En aangezien die tellingen zoveel informatie geven over onze voorouders en hun leefgemeenschap zochten en vonden we medewerking bij FV Brussel om een nieuw project op te zetten.
Samen willen we de tellingen van Brussel en de andere gemeentes van het Hoofdstedelijk Gewest van hetzelfde jaar transcriberen, indexeren en uitgeven.
Wij zoeken vrijwilligers om mee te werken. Het is een ideale gelegenheid om kennis te maken met het dagelijks leven van onze voorouders  in 1702. En bovendien een excellente oefening in het lezen van oud schrift.

Hoe gaat het in zijn werk ? Alles verloopt via het internet en gebeurt dus thuis.
Je kiest een dorp of een wijk van Brussel en krijgt via Dropbox toegang tot de foto’s van de telling. Je krijgt ook een word-sjabloon waarin je de volledige telling transcribeert. Heb je een probleem met een woord of een naam, dan helpt de groep collega-transcribenten. Je transcriptie wordt nagelezen door een derde, waarna jij haar finaliseert.
Nadien worden alle transcripties nog geïndexeerd op naam en voornaam.

Bij de publicatie worden uiteraard alle transcribenten op de titelbladzijde vermeld, en kunnen zij het boek tegen gunstvoorwaarden verkrijgen.
Zegt het je iets om hier aan mee te werken, of wil je meer informatie, neem dan zeker contact op met FV Leuven (familiekundeleuven@gmail.com) of FV Brussel.


Brabant Cronikel

In juni verscheen het tweede nummer van ons 'herboren' tijdschrift.
Wenst u nog een proefnummer te ontvangen, laat het ons weten via ons FV Leuven e-mailadres.
Een abonnement op de volledige jaargang 2017 kost maar € 5 voor leden Familiekunde Vlaanderen - waar ook ten lande – en voor niet FV-leden  € 7.
Abonneren kan door overschrijving op het rekeningnummer BE10 0013 1130 4604
Wist u trouwens dat de laatste vier jaargangen on linete herontdekken zijn ?   Boeiende lectuur !


 

IN MEMORIAM 

Met droefheid melden we u het overlijden, op 13 april jl., van
Daniel Notredame, erevoorzitter en gewezen penningmeester van Familiekunde Vlaanderen, regio Leuven.
Hij was vele jaren een heel actief bestuurslid, en stond bovendien, samen met zijn echtgenote Nicole, immer paraat bij zowat elk evenement dat onze vereniging op het getouw zette.
Ongetwijfeld zal hij, en zijn dienstvaardigheid, ook door veel bezoekers van het Rijksarchief te Leuven, blijvend herinnerd
worden.

klik hier voor het rouwbericht


 • DIEST 1702

Begin 2015 gaf Familiekunde Vlaanderen regio Leuven het boek ‘De Volkstelling 1702 in Oostelijk Vlaams-Brabant’ uit. Het was het werk van een ploeg vrijwilligers die de telling van dat jaar, uitgevoerd in meer dan 160 steden, gemeentes en parochies uit onze regio transcribeerde. Een omvangrijke index op naam vervolledigde het werk.
In de transcriptie ontbrak één belangrijke gemeente: de
 stad Diest.
Terwijl de telling van de belangrijkste steden Leuven, Tienen, Aarschot en Vilvoorde wel voorhanden was, werd die van Diest toen niet gevonden.
Begin 2016 ontdekte Jan Caluwaerts toevallig het manuscript van de Diestse telling in het Rijksarchief te Brussel (Anderlecht). Om de publicatie van de telling van 1702 compleet te maken, besliste FV Leuven dan ook deze van Diest te transcriberen en als aanvulling op de oorspronkelijke editie uit te geven.

We zijn er van overtuigd dat veel professionele en amateur-vorsers hier naar uitkijken, en hopen dat deze publicatie er moge toe bijdragen het beeld van de stad Diest in de periode rond 1700 scherper te
stellen.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van FV Leuven (24-01-2017) werd het boek gepresenteerd aan de genodigden.

Het kan besteld worden via
familiekundeleuven@gmail.com en door overschrijving van het bedrag op de rek. van FV Leuven IBAN: BE10 0013 1130 4604 met vermelding: 'Diest 1702'.

Prijs voor FV leden: € 11 -   voor niet leden: € 13   -  verzendingskosten inclusief

Technische gegevens:

een omstandige inleiding op de telling van Diest

46 pagina's transcriptie met heel wat informatieve voetnoten

een index op familienaam; een index op beroep of functie

in totaal 74 pag. 

 


 • d'Oultremon,  Dotremont, Doltermans, Dottermans ..

Hoe een Luikse naam in Bertem vervelt tot een merkwaardige variant, maar ook over het wedervaren van de vele generaties naamdragers, daarover schreef ons medelid Jef Vanderwegen een boeiend verhaal neer.

Klik hier, dan kom je te weten hoe de vork aan de steel zit. en hoe je bij de auteur deze publicatie bestellen kunt.

 


 • FV-Leuven - Jaarverslag 2016

Op de Raad van Bestuur van 2 februari 2017 werd het Jaarverslag 2016 goedgekeurd.
U kan het hier inkijken


 • FV-Leuven heeft een vernieuwde Raad van Bestuur

  Op de Statutaire Algemene Vergadering van 24 september 2016 werd een nieuwe Raad van Bestuur samengesteld, waarbij o.m. een nieuwe penningmeester werd verkozen.
  De Raad wil hierbij nadrukkelijk de ontslagnemende leden bedanken voor hun jarenlange belangloze inzet voor de vereniging.
  Tijdens de aansluitende werkvergadering werden de geplande activiteiten van het aankomend jaar onder de loep genomen evenals een aantal beslissingen omtrent ons beleid inzake publicaties, zowel in gedrukte vorm als digitaal.

  De vernieuwde samenstelling van de bestuursorganen van onze VZW vindt u op onze webpagina 'Wie contacteren?'
  Wie geïnteresseerd is in welke gezichten hierachter schuilgaan, kan terecht bij ons '
  Fotoalbum'.


 • Doorzoek de '1940-1945 - US Census

Voortaan kan u via Geneanet, in samenwerking met RootsPoint, een database van meer dan 132 miljoen mensen in de Volkstelling van1940 in de V.S. doorzoeken
De gegevens zijn volledig geïndexeerd zodat u kunt zoeken op naam, voornaam, plaats, ouders, partner… Dit is een heel belangrijke genealogische database omdat veel van de vermelde personen nog in leven zijn, zodat u kunt zoeken naar verwanten.
Vrij consulteerbaar na registratie bij RootsPoint. Uitzondering evenwel: voor het bekijken van de copies van de originele fiches van de volkstelling (wat vaak nuttig is voor een exact beeld van de gezinssamenstelling) dient een (bescheiden) bedrag / abonnement betaald te worden.
U vindt een link naar deze bron onder
Emigratie op de homepagina van deze webstek.


 • Het Brussels Notariaat

  In het Rijksarchief te Brussel (Anderlecht) wordt meer dan 2 km archief bewaard van honderden notarissen die actief waren in de Brusselse regio tussen de 16de eeuw en ruwweg 1940.
  Het stelt echter vaak een probleem dat je steeds de naam van de notaris en de datum van de akte moet kennen om iets te kunnen terugvinden over een persoon of familie.
  Dankzij de nota's van burggraaf Fernand de Jonghe d’Ardoye is daar nu verandering in gekomen. Decennialang heeft hij duizenden bundels doorgenomen en geïndexeerd.
  Het gaat om referenties van 73.913 notariële akten, bij elkaar gebracht in elf delen, samen goed voor meer dan 6.000 pagina’s. Elk deel bevat een namen- & plaatsen-index, en voor Brussel ook op namen van huizen en straten, functies, instellingen en beroepen.
  De indices in elk deel verwijzen naar een volgnummer van een akte om de bundel aan te vragen in de leeszaal.
  Let wel; de nota's staan niet online, maar kunnen worden geraadpleegd in de leeszaal.


 • Onbekend is onbemind ..?
  Op de homepagina van deze webstek kan je voortaan een link naar het Documentatiecentrum Vlaams-Brabant aanklikken.
  Dit Centrum omvat een erfgoedbibliotheek met meer dan 7000 boeken en tijdschriften over de geschiedenis van onze regio.
  Wil je meer weten over het heden en verleden van de provincie Vlaams-Brabant en haar voorlopers (provincie Brabant en hertogdom Brabant)?
  Loop dan eens binnen: zelfde adres (en openingsuren) als het Rijksarchief Leuven: Vaartstraat 22.
  Klik hier alvast en bekijk hun aanwinstenlijst (2016/1)
  .


 • Welkom in de virtuele leeszaal genealogie van het Stadsarchief Mechelen

Op dit ogenblik zijn de registers van de burgerlijke stand ouder dan 100 jaar van Mechelen, Heffen, Hombeek, Muizen, Leest en Walem doorzoekbaar (via Databank). Samen zijn die goed voor circa 200.000.

Ook de 391.143 akten uit de Mechelse parochieregisters zijn doorzoekbaar. Het betreft de periode 1303-1796. De akten hebben betrekking op Mechelen stad, Heffen, Hombeek, Leest, Muizen en Walem.

Je kan eveneens zoeken in verschillende registers van notarissen (notariële protocollen) en cijnsboeken.
Om de databank te raadplegen volstaat een snelle registratie.

U kan er makkelijk naartoe via onze webstekpagina  Bij onze buren’


 • De bibliotheek van FV-Leuven
  is -zoals u weet - te consulteren in de leeszaal van het Rijksarchief Leuven. De collectie werd eens onder handen genomen, herschikt en opnieuw geïnventariseerd. Ook de catalogus werd vernieuwd en ligt ter beschikking in de leeszaal bij de inventarissen van de microfilms, maar is ook op deze webstek online beschikbaar via drie toegangen.
  Meer weten weten over onze bib? Klik hier


 • Steeds meer inventarissen online beschikbaar

Archiefonderzoek is onmogelijk zonder goede inventarissen. De voorbije jaren zijn honderden toegangen on line beschikbaar gekomen. Voor Rijksarchief Leuven gaat het onder meer over de inventarissen van de schepengriffies, de gemeentearchieven en het archief van de oude universiteit Leuven. Neem een kijkje in onze zoekrobot.
De inventarissen die op papier verschijnen, worden overigens automatisch on line gepubliceerd. Indien gewenst kan je daar ook een pdf afladen.


 • Digitalisering van kaarten

Het Rijksarchief bewaart tienduizenden kaarten en plattegronden. Hiervan zijn er sinds kort bijna 30.000 in digitale vorm beschikbaarvoorlopig enkel via intranet, in de leeszalen van de Rijksarchieven. De – vaak erg gedetailleerde - beschrijvingen kan u wel van huis uit raadplegen. De meeste kaarten voor Vlaams-Brabant worden bewaard in het Algemeen Rijksarchief. Wanneer u de naam van uw gemeente intikt in de zoekrobot, zoek dan ook met de oude en de Franstalige schrijfwijze. Voor een overzicht van de collecties klik hier.
Uiteraard is het ook mogelijk om digitale reproducties van kaarten of plattegronden te bestellen.

Tot slot nog dit: indien u graag op de hoogte wordt gehouden over recente inventarissen, tentoonstellingen e.d., kan u zich abonneren op de nieuwsbrief van het Rijksarchief. Zie www.arch.be voor meer informatie.


 • Parochieregisters online

  Zoals u wellicht weet, zijn er recent heel wat parochieregisters gedigitaliseerd en via de website van het Rijksarchief ter beschikking gesteld. Een overzicht voor Vlaams-Brabant vindt u als u hier klikt.
  Er blijven nog altijd enkele lacunes over. Registers die door kerkfabrieken of gemeentebesturen bewaard worden, kunnen met het akkoord van de betrokken overheden eveneens gedigitaliseerd worden, en voor verschillende gemeenten loopt deze procedure.

 
FV regio Leuven vzw
Vaartstraat
22 bus 4, 3000 Leuven
ondernemingsnummer:
0545.905.310

Home

Bijgewerkt op 08-06-2017 © FV-Leuven